Taran Zhu - NPC - World of Warcraft

Taran Zhu
Quick Facts
Screenshots
Videos
Add to list...View in 3DLinks

Taran Zhu <Lord of the Shado-Pan>

This NPC can be found in Shado-Pan Monastery (22).

Guides

Related

Contribute